Търсене

Иво Данчев

Новини

Визията и амбициите на град Бургас за климатична адаптация

Септ. 20, 2023
seminar

Община Бургас организира на 19 септември уъркшоп за представяне на своите климатични проекти и за споделяне на амбициите на Бургас за постигане на климатична неутралност и повишаване на качеството на градската среда.

Идеята е да се подкрепят усилията на Европейските региони в процесите на адаптиране и минимизиране влиянето на климатичните промени чрез реализиране на едро мащабни демонстрационни дейности с трансгранично значение.

В рамките на проекта Re-Value девет европейски крайбрежни града ще демонстрират как климатичната неутралност и качеството на градската среда могат да бъдат приведени в съответствие чрез преоценяване на връзката им с крайбрежието, укрепване на съпътстващите ползи и смекчаване потенциални неблагоприятни въздействия – накратко чрез планиране на градския преход за постигане на климатична неутралност. Градовете ще работят с дългосрочни планове за териториална трансформация, комбинирани с местно базирани крайбрежни демонстрационни пилотни дейности. В четирите водещи града (Алесунд, Брюж, Бургас и Римини) ще бъде приложен пилотен модел за интегрирано градоустройствено планиране и проектиране за постигане на климатична неутралност и значително намаляване на парниковите газове емисии до 2030 г. Останалите пет града (Кашкайш, Констанца, Измир, Писек и Риека) ще обменят опит и репликират добри практики.

Предвидените дейности за Община Бургас по проекта включват:

  • Разработване на подробна пътна карта за устойчиво развитие и интегрираност на крайбрежните зони, с цел прилагане на решения за постигане на климатична неутралност. Обследване на възможни сценарии, инвестиционни и партньорски модели и изготвяне на предпроектни проучвания за прилагане на решения в градска среда.
  • Прилагане на пилотен проект на територията на крайбрежна градска зона в община Бургас, който да демонстрира иновативни и природосъобразни решения за постигане на климатична неутралност на градската среда. Избраният район е Южно Атанасовско езеро и „Кюшето“.

Анкетата за вижданията за проблемите и перспективите в развитието на района на кв. "Сарафово", местността Ъгъла, района на солниците и Атанасовската коса е била попълнена от 324 човека (над 80 % от тях с висше образование), които са споделили своето мнение.

Арх. Тихомир Райчев, главен архитект на Община Бургас представи инвестиционните намерение за зоната, бъдещата жп линия от града до Летището, изграждането на прилежащата инфраструктура в новия квартал и т.н.

Представени бяха проектите „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“, „Региони за климат“ , Re-value „Преоценка на качеството на градската среда и климатичната неутралност на Европейските крайбрежни градове.

Камен Илиев, директор на Офис за трансфер на технологии към БАН представи мониторинга и наблюдението на територията като инструмент за интегрирано управление  на Бургаските влажни зони за повишаване на устойчивостта на местната екосистема към климатичните промени,

Доц. д-р Стелиян Димитров от Софийския университет представи мерките за адаптиране на градската инфраструктура към климатичните промени и минимизиране на въздействието на климатичните промени върху зелената градска инфраструктура в град Бургас.

Споделена бе идеята за сформиране на Местна инициативна група за климатична устойчивост по проект „Региони за климат“, в която могат да се включат всички заинтересовани страни.

В сайта на общината има специален раздел, където могат да се намерят линкове към всички проекти - https://plan.smartburgas.eu/%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000