Търсене

Иво Данчев

Новини

Възстановяване на морската рупия в Атанасовско езеро – един нов подход за съживяване на крайбрежните екосистеми в България

14.07.2023
Възстановяване на рупия

Консервационните или природозащитни дейности са изпълнение на различни мерки, които водят до възстановяване, поддържане или подобряване на състоянието на природата и отделни нейни елементи – местообитания на видове, природни местообитания или екологични процеси.

В Атанасовско езеро, в рамките на проект „Лагуната на живота“ изпълняваме пет основни консервационни мерки, които се допълват взаимно и увеличават ефекта върху цялата екосистема. Зад тях стоят много време на планиране и проектиране, а за изпълнението им е необходима точна координация и комуникация между всички участващи в изпълнението – компетентни органи, еколози, технолози, изпълнители. А предизвикателствата са много – ограниченията на защитените територии и Натура 2000 зоната, неблагоприятните атмосферни условия, различните видове машини и техника, които се използват.

Една от най-предизвикателните дейности е възстановяването на морската рупия - единственото водно растение във водите на Атанасовско езеро, което дълго време се смяташе за изчезнало.

Рупията е много важен вид за екосистемата – макар дребно и невзрачно растение, то има незаменима роля за нейното функциониране. На първо място образува обширни и плътни подводни ливади, които са местообитание за  много видове животни, които се крият или размножават в сенките на растенията - червеи, ракообразни, мекотели, риби. Те привличат птици, които се хранят с тях, а самата рупия е любима храна за различните видове патици и гъски..

Други важни функции на рупията са пречистването и обогатяването на водата и почвата с кислород, укрепването на тинята и бреговете на влажните зони и намаляване на силата на вълните.

Може би най-ценната функция на растението е бързото фиксиране на атмосферния въглерод и превръщането му в неразтворима форма. Морските треви и в частност рупията улавят до два пъти повече въглерод от тропичните гори за година на единица площ и го правят до 35 пъти по-бързо от тях.

Как се справихме с възстановяването на рупията в Атанасовско езеро и с какви предизвикателства се сблъскахме може да научите от подробния разказ с много снимки на нашия консервационен експерт Спас Узунов.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000