Търсене

default

Дейностите

​​​​​​Консервационни дейности:
 • Ефективно управление на водния режим, водното ниво и солеността на Атанасовско езеро чрез възстановяване на съществували в миналото диги в Крайбрежен пояс – ключова инфраструктура за поддържане на водния режим в цялото езеро;
 • Подобряване на екологичните условия в местообитание 1150* чрез осигуряване на ефективна циркулация на водите в Атанасовско езеро;
 • Осигуряване на благоприятни условия за гнездене и почивка на свързаните с местообитание 1150* Крайбрежни лагуни приоритетни видове птици чрез възстановяване на условията в местообитание 1310 Salicornia и други едногодишни видове, колонизиращи тинести и пясъчни терени;
 • Намаляване на ефектите на фрагментация в местообитание 1150* крайбрежни лагуни чрез почистване на 14 000 м вътрешни солени канали, възстановяване на 17 000 м валове чрез изграждане на минидиги и възстановяване на хидравлични връзки – шлюзове, саваци, преливници
 • Гарантиране на редовното и контролирано захранване на лагуната със свежи морски води чрез реконструкция и възстановяване на главен морски шлюз – Север;
 • Осигуряване на благоприятни условия за гнездене, зимуване и миграция на световно застрашеният голям воден бик (Botaurus stellaris) и други видове от Приложение 1 на Директивата за дивите птици чрез възстановяване на водния режим и мозайката от микрохабитати в 16 ха сладководно местообитание
 • Намаляване на риска от наводнение на местообитание 1150* чрез възстановяване на полезния обем на ретензорен водоем на „Черноморски солници“ АД
 • Възстановяване на популацията на смятаният доскоро за изчезнал от Атанасовско езеро соленолюбив макрофит морска рупия (Ruppia maritima);
 • Проучване на въздействието на жизнената дейност на соленолюбивите макрофити върху качеството на водите в местообитание 1150* Крайбрежни лагуни;
 • Изготвяне на матрица за интегриран мониторинг на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни, съгласно Директива за хабитатите и Рамкова директива за водите, отчитаща спецификите и динамиката на местообитанието в условията на модифицирани водни тела, каквито са активните солници;
 • Създаване на консервационен модел за увеличаване на рентабилността на продуктите и услугите от екосистемата на Атанасовско езеро


Комуникационни дейности:
 • Уебсайт и социални мрежи;
 • Специални събития (вкл. Имен ден на Атанасовско езеро (18 януари) полумаратон Атанасовско езеро; Карнавал на биоразнообразието (в края на май), Ден на Натура 2000 (21 май); Рожден ден на резервата "Атанасовско езеро" - 12 август и др.);
 • Обществен съвет за Атанасовско езеро - среща веднъж годишно; 
 • Разработване на стратегия за репликация и трансфер на резултатите от проекта; 
 • Работа в мрежа с други LIFE проекти; 
 • Среща на LIFE платформата за управление на крайбрежните лагуни и други представителни местообитания;
 • Работа с медии  (регионални, национални, международни);
 • Изготвяне на общодостъпен и общоразбираем доклад (Laymen’s report);
 • Изграждане на капацитет за интегрирано управление на влажните зони (ще бъде разработена и интегрирана учебна програма за управление на влажните зони в два университета в България (Факултет по естествени науки - Университет „Проф. Д-р Асен Златаров ”Бургас и Биологически факултет – Университет “Паисий Хилендарски”);
 • Популяризиране на проекта.
Зелени бизнеси и политики:
 • Промотиране на модела за повишаване на добавената стойност на продуктите /услугите от Натура 2000 зона Атанасовско езеро;
 • Намиране на бизнеси и разработване на най-малко 3 продукта / услуги, свързани с Натура 2000 зона Атанасовско езеро, чрез изпробване на различни маркетингови и комуникационни инструменти;
 • Използване възможностите на дигиталния маркетинг, за да намерим търсената аудитория;
 • Използване на информационно и образователно съдържание, както и разказване на истории в различни медии;
 • Онлайн магазините ще бъдат инструменти за доставяне на продуктите до клиентите, като се разработи специална линия за Атанасовско езеро. Ще се ползват и някои офлайн био и здравословни магазини, където ще бъдат инсталирани подходящи рекламни материали;
 • Всяка година в различни градове в България ще се организират специални промоционални събития за привличане на местните жители и туристи с новите продукти / услуги с добавена стойност от зоната Натура 2000 на Атанасовско езеро;
 • Всяка година ще се организира Панаир на солта, за да се демонстрират продуктите и услугите с добавена стойност, свързани с Натура 2000;
 • Ще продължим да поддържаме изградената инфраструктура Пътеката на саблеклюна и Пътеката на солта в южно Атанасовско езеро.

 
Управление на проекта 

 
BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000