Търсене

Иво Данчев

Зоната Натура 2000

В североизточния край на град Бургас се намира птичият рай на България – Атанасовското езеро. То е свръхсолено крайбрежно езеро, разделено на две части от пътя Бургас – Варна. Северната част е поддържан резерват, а южната – буферна зона, по-късно прекатегоризирана в защитена местност. Заедно с прилежащите земеделски територии е обявено за защитена зона от Националната екологична мрежа и по двете Директиви на ЕС. 

Защитена зона по Директивата за птиците (BG0000270)

Площ: 7210.02 хектара

Местоположение: Област Бургас, Община Бургас, Населено място: гр. Бургас, с. Банево, с. Ветрен, с. Изворище, с. Рудник

Документи за обявяване: Заповед No.РД-839 от 17.11.2008 г.
 

Предмет на опазване в защитена зона “Атанасовско езеро” са птиците, включени в т. 2.1. по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие и 2.2. по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие.

Защитената зона се обявява с цел:

  • опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
  • възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Режим на дейности:

1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета), при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на водни обекти, освен за целите на солодобива;
5. Забранява се косенето на тръстика, в периода от 1 март до 15 август;
6. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;
7. Забранява се изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра с изключение на такива, които към датата на обнародването на заповедта в "Държавен вестник" са съгласувани по реда на действащата нормативна уредба по околна средаПодробности за видовете птици предмет на опазване, както и включените в зоната поземлени имоти с номера може да видите в заповедта на Министъра на околната среда и водите.

Цялата информация за Натура зоната може да видите в Натура 2000 портала на МОСВ.
Заповед за обявяване на Натура зона Атанасовско езеро 173.64 KB (pdf) Свали

Защитена зона по Директивата за местообитанията (BG000270)

Площ: 7210.02 хектара

Местоположение: Област Бургас, Община Бургас, Населено място: гр. Бургас, с. Банево, с. Ветрен, с. Изворище, с. Рудник

Документи за обявяванеЗаповед No.РД-309 от 31.3.2021 г. 

Предмет и цели на опазване:
  • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона
Природни местообитания

1150 * Крайбрежни лагуни;

1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени;

1410 Средиземноморски солени ливади;

1530 * Панонски солени степи и солени блата;

2110 Зараждащи се подвижни дюни;

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brotemalia)

(*важни местообитания на орхидеи);

6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea;

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii;

Цялата информация за Натура зоната може да видите в Натура 2000 портала на МОСВ.

През 2021 г. в ДВ е обнародвана Заповедта на Министъра на околната среда и водите за обявяване на Зоната по директивата на хабитатите. 
Заповед_BD 177.7 KB (pdf) Свали
Заповед_HD 175.29 KB (pdf) Свали
BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000