Търсене

Иво Данчев

Кои сме ние

Проект Лагуната на живота се изпълнява от четири партньора. Водещ партньор е Българска фондация Биоразнообразие, а асоциирани са Черноморски солници АД, БДЗП/BirdLife България и Заедно 2011. Основният екип също включва представители на 4-те партньора.

Екип на проекта

Ръководител проект
Дияна Костовска, БФБ

Дияна е опитен мениджър с експертиза в управлението на различни европейски проекти и различен тип хабитати – горски,  влажни зони, крайбрежни лагуни и др. Завършила е Лесо-техническия университет, както и магистратура в Техническия университет в Мюнхен, Германия. Дияна вече 7 години работи в БФБ. 

diyana.kostovska@biodiversity.bg 

 


Експерт Консервационни дейности
Спас Узунов, БФБ

Спас е еколог по образование и по призвание. Има дългогодишен опит в Дирекцията на Природен парк "Странджа", като промишлен еколог и в управлението на влажни зони. Преподавател в Пловдивския университет. Работи в БФБ от 5 години.

spas.uzunov@biodiversity.bg 


Експерт Комуникационни дейности
Радостина Ценова, БФБ

Радостина има магистратура по Екология и по Връзки с обществеността. Вече 20 години работи в Българска фондация Биоразнообразие - като Комуникатор за "Бургаски влажни зони", "За Балкана и хората" и в централата на организацията и като Координатор за "Странджа" и "Живот за Бургаските езера".

radostina.tzenova@biodiversity.bg 


Експерт Подкрепящи биоразнообразието бизнеси
Диана Павлова, БФБ (в майчинство)

Диана е завършила Връзки с обществеността и Екология. Работила е в ДПП "Странджа", БДЗП и БФБ. Особено успешна е работата й, свързана с интерпретация на биоразнообразието. Тя е двигателят на интерактивната изложба "симБиотично" и едноименното пространство на Атанасовско езеро. 

diana.pavlova@biodiversity.bg 

Експерт ГИС и Ландшафтно планиране
Глория Маринова, БФБ 

Глория е магистър по ландшафтна архитектура и планиране от Wageningen University & Research (2021), възпитаник на Германската федерална фондация по околна среда (2017). Има преподавателски опит в Landscape Academy of Global Landscapes Forum. В момента е консултант по ландшафтно планиране в БФБ с фокус върху крайбрежните лагуни и развитието на процеси с участие на заинтересованите страни.


gloriya.marinova@biodiversity.bg

Координатор Техническо възстановяване
Деян Томов, Черноморски солници АД


Завършил Бургаски Свободен Университет, специалност Индустриален мениджмънт (магистърска степен). В проекта ръководи техническото изпълнение на дейностите като почистване на солени канали, изграждане на мини диги, възстановяване на диги на Крайбрежни пояси и др. Отговаря за планирането, организацията, отчитането и контрола на консервационните дейности С1, С2 и С4.
tomovsol@mbox.contact.bg


Орнитолог
д-р Петър Янков, БДЗП

Петър е един от най-опитните орнитолози в България, работил 30 години за БДЗП, проучил десетки територии и съдействал за опазването на стотици видове птици. Експерт с международен опит, признат у нас и по света. В последните няколко години работи в Природозащитен център "Пода" край Бургас.

petar.iankov@bspb.orgКоординатор Заедно 2011
Стефка Полонова

Стефка е завършила Право в Бургаски свободен университет и Английска езикова гимназия "Гео Милев" Бургас. Тя има богат административен опит в изпълнението на различни европейски и национални проекти. Работи в "Черноморски солници" АД.

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ)

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) е неправителствена организация, работеща за опазване на природата в България и съседните страни и особено за ключови региони като Централен Балкан, НП Пирин, Бургаски влажни зони, Природен парк Странджа, Осогово и Беласица. Повече от 20 години БФБ подкрепя гражданското участие в управлението на природните ресурси и защитените територии , промяна на законодателството в областта на околната среда, представяне на устойчиви бизнес модели, повишаване на обществената информираност по въпросите на биологичното разнообразие и опазването на природата.

Индивидуално и в партньорство, БФБ е разработила 15 Плана за управление на защитени територии и 15 Плана за действие на застрашени видове от Червения списък на IUCN, изготвила е документацията за обявяване на 3 природни парка, 11 защитени обекта и три нови Рамсарски места.

Целевите местообитания и свързаните с тях видове включват: високопланински ливади, пасища и гори (балканска дива коза, лилиум, европейска кафява мечка, глухар, трипръст кълвач); Букови гори (белогърб кълвач); Влажни зони (червеногуша гъска, къдроглав пеликан, саблеклюн); Влажни ливади (орхидеи); Сухи тревни съобщества (орхидеи, костенурки), пясъчни дюни и карстови комплекси.

Основните направления в работата на БФБ са защитените територии и НАТУРА 2000 зоните, Зеления пояс и биосферните паркове, застрашени видове, устойчив туризъм, екологично образование, обществени кампании и коалиции.

БФБ придобива значителен опит в управлението на проекти. Надеждният екип с отличен капацитет е водил и управлявал повече от 40 национални и трансгранични проекта с Европейско / национално / частно финансиране.

БФБ е член на IUCN, CEEweb, Европейската асоциация Зелен пояс, Българския донорски форум, БААТ. Играе ролята на секретариат на  Коалицията „За да остане природа в България“ и има множество чуждестранни партньори.

www.bbf.biodiversity.bg

Черноморски солници АД

Черноморски солници АД е основана през 1906 г., когато естествената лагуна Атанасовско езеро е превърната в солници. През последните 110 години компанията произвежда сол по традиционния начин и по този начин защитава и опазва природното и културно наследство в Атанасовско езеро. За нуждите на добива на сол, Атанасовското езеро е разделено на басейни с различна големина чрез използване на земни диги, валове и канали. Дигите и валовете създават уникалната структура на лагуната с богато разнообразие от микро-местообитания и по-висока биологична продуктивност на екосистемата, представлявайки приоритетно местообитание 1150. Те създават подходящи условия за гнездене на различни птици, докато морската вода с различни концентрации - необходима за производството на сол е обитавана от специфични видове, които служат като храна за птиците. Екстракцията на сол се извършва чрез слънчево изпаряване на концентрирана морска вода. Въпреки че годишният добив зависи от времето и годишните валежи и може да варира от 0 до 50 000 тона, производството на сол се счита за добивна дейност. Компанията "Черноморски солници "АД има опит в два LIFE проекта в партньорство с най-големите неправителствени организации в България (БФБ и БДЗП). Това е пример за устойчив бизнес, който подкрепя биоразнообразието на страната. По-ниската икономическа ефективност на традиционния процес на производство на сол и остарялата инфраструктура са заплаха за производството на сол в сегашния му вид и се считат за сериозна заплаха за поддържането на влажната зона като цяло. Черноморски солници АД като партньор в проекта „Солта на живота“ (LIFE11NAT / BG / 000362) разработи свой собствен „100% натурален солен продукт“, една алтернатива на българската гурме сол. Извършено е проучване на възможностите за включване на производството на морска сол в Програмата за развитие на селските райони, но все още текат консултации с Министерството на земеделието, тъй като все още добивът на сол все още не е обявен за селскостопанска дейност.

http://saltfactory-bourgas.com/

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

БДЗП е една от най-големите национални неправителствени организации, която работи 22 години за запазване на дивите птици в България и техните местообитания в полза на обществото. БДЗП има 14 клона и местни групи, управлява два центъра за опазване на природата и пет регионални офиса, чиято работа е насочена към прилагане на концепцията за орнитологично важните места (ОВМ) и създаване на функционално свързана мрежа от защитени зони за птиците - крайъгълен камък на европейската мрежа Натура 2000. БДЗП е единственият национален български партньор на BirdLife International.

Важна част от работата на БДЗП е посветена на опазването на световно застрашени видове като египетския лешояд, черния лешояд, царския орел, ловния сокол, червеногушата гъска, тръноопашатата патица, къдроглавия пеликан и малък корморан, чрез осигуряване на дълготрайна защита на техните местообитания и прилагане на директни мерки за опазване и насърчаване на устойчивото развитие.

БДЗП играе важна роля в Европейския мониторинг на птиците, като по този начин създава индикатори за птиците за измерване на индекса на ЕС за устойчиво развитие. Чрез своята консултантска работа БДЗП допринася за инициативата на ЕС за бизнес и биоразнообразие, като идентифицира и улеснява собствениците на земи за осъществяване на бизнес дейности, които са съвместими с управлението на биологичното разнообразие.

От създаването си БДЗП работи в област Бургас и особено в Атанасовско езеро и много от нейните членове са преминали през природозащитната бригада "Атанасовско езеро", където студентите  по природни науки се запознават с различни аспекти на опазването на птиците, като същевременно допринасятза подобряване на влажните зони. БДЗП вече участва като координатор или асоцииран бенефициент в два проекта по програма LIFE +, които се занимават с дългосрочното опазване и устойчиво използване на ресурсите на Атанасовско езеро .

 

http://bspb.org/

Заедно 2011

Заедно 2011 е нова местна неправителствена организация, създадена главно с цел подпомагане на дейностите на Черноморски солници АД и осъществяване на дейности в двете солени езера по крайбрежието - Атанасовско и Поморийско. Екипът на това НПО се интересува от устойчивото производство на сол и благоприятните условия в езерата, както и участието в практическите действия по опазването им. Организацията има опит с почистването на крайбрежните местообитания след приключване на активния летен сезон. Заедно 2011 има интерес да проучи устойчивите и финансово ценни механизми за осигуряване на природозащитното управление на Атанасовското езеро, както и разработването на маркетингова стратегия за идентифициране на нови продукти и услуги от солниците, които добавят стойност към екосистемата на Атанасовско езеро.

В същото време Заедно 2011 ще бъде ангажирано да следи състоянието на Атанасовското езеро в резултат на дейностите по опазване на проекта. Даването на шанс на местна неправителствена организация, подкрепена от националните - БДЗП и БФБ е добра възможност за развитие на организационния капацитет и за увеличаване на техните възможности за дългосрочна работа в солниците.

BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000