Търсене

Консервационни дейности 2022

default

Много често споменаваме консервационните дейности като основна част от нашата работа. Но какво всъщност се крие зад това понятие? Защо е толкова важно?

Консервационните или природозащитни дейности са изпълнение на различни мерки, които водят до възстановяване, поддържане или подобряване на състоянието на природата и отделни нейни елементи – местообитания на видове, природни местообитания или екологични процеси. Понякога това са мащабни технически мерки, свързани с използването на тежки машини и техника. Друг път са чисто административни – въвеждане на определени режими, забрани или обявяване на защита. Много често под наглед прости за изпълнение дейности се крият сложни анализи и прогнози, прецизно планиране и координация. За да бъде успешна една консервационна дейност е необходимо тя да бъде планирана и изпълнена така, че да постигне целите си и да на не навреди на други видове или процеси в екосистемата. Естествено, необходимо е известно време, за да се видят ефектите от приложените мерки, но ако те са планирани и изпълнени добре - това неминуемо ще се случи.

В Атанасовско езеро, в рамките на проект „Лагуната на живота“ изпълняваме пет консервационни мерки, които се допълват взаимно и увеличават ефекта върху цялата екосистема. Зад тях стоят много време на планиране и проектиране, а за изпълнението им е необходима точна координация и комуникация между всички участващи в изпълнението – компетентни органи, еколози, технолози, изпълнители. А предизвикателствата са много – ограниченията на защитените територии и Натура 2000 зоната, неблагоприятните атмосферни условия, различните видове машини и техника, които се използват.

През 2022 г. проект „Лагуната на живота“ продължава изпълнението на консервационните дейности със значителен напредък и успех.

  1. Възстановяване и поддържане на оптимален воден режим в Атанасовско езеро

Това е основният фактор, който влияе на условията в крайбрежната лагуна и е важно той да функционира така, че от една страна да поддържа екосистемата в добро здраве, а от друга – да осигурява условия за солодобива. В рамките на тази дейност се извършва възстановяване на три големи земни диги в Северното езеро с обща дължина повече от 5800 м. Тези диги са разрушени вследствие на дълги години неподдържане и са довели до затруднения във функционирането на цялата тази част от Лагуната – липса на водна циркулация, големи колебания на водните нива, смесване на води с различна соленост и влошаване на екологичните условия във водите. Например – висока мътност, ниско кислородно съдържание, проблеми с утаяването на утайките или тяхното ресуспендиране във водите. С изпълнението на тези дейности описаните неблагоприятни ефекти ще бъдат елиминирани, а в допълнение ще бъде осигурено заливането на периферните части на лагуната, за да се осигурят добри условия и за другите крайбрежни местообитания – Средиземноморски солени ливади и Саликорния и други едногодишни видове. Ще бъдат повлияни директно 202 ха на приоритетното местообитание Крайбрежни лагуни, а екологичният ефект ще се разпространи на почти 700 ха в Северно езеро. Освен това ще бъдат осигурени нови 7 ха благоприятна за гнездене на приоритетните видове птици (саблеклюн, кокилобегач, морски дъждосвирец, белочела рибарка и др.) територия в най-важната за тях част от Поддържан резерват „Атанасовско езеро“.

Възстановяването на диги и валове е основен инструмент за поддържането на Атанасовско езеро. Но в последните поне 40 години това се извършва предимно чрез насипване с тиня от прилежащите басейни или ремонт на определени участъци. Никога не са възстановявани напълно диги и за това липсват всякакви технически документи и опит. В рамките на проекта беше изготвен технически проект по който се извършва възстановяването, включващ както технологията на изграждане, така и логистичната схема за изпълнение. Това е голям принос за бъдещото поддържане на Атанасовско езеро при прилагане на подобни мерки.

В момента се работи върху две от трите големи диги и вече са възстановени повече от 1500 м от тях. При благоприятни метеорологични условия очакваме до края на годината да бъдат изпълнени 4000 м.


Басейнът преди възстановяването


Началото на възстановителните дейности през октомври 2021


Възстановяването се извършва с тежки машини


До началото на август 2022 са възстановени повече от 1500 м диги
 

2. Намаляване на ефектите на фрагментация в Атанасовско езеро

Заради солодобива Атанасовско езеро е разделено на много на брой басейни, посредством диги и валове. Връзката между тях се осъществява чрез поредица от канали и съоръжения – шлюзове, преливници, саваци. Тяхното състояние е от изключително значение за осъществяване на водната циркулация и миграцията на хранителни вещества и водни организми между отделни басейни, например кавказкото попче и солничното раче. Състоянието на тези структури беше силно влошено и това водеше до почти пълна изолация на определени басейни и тяхното изключване от живота на екосистемата.

Чрез тази дейност се възстановяват 17 000 м валове и минидиги и 14 000 м вътрешни солени канали в двете части на Атанасовско езеро и хидротехническите съоръжения, свързващи отделните басейни. Ще бъдат възстановени и почти 5,5 ха от местообитание Саликорния и други едногодишни видове и осигурени благоприятни условия за гнездещите видове птици. До този момент са възстановени почти 80% от планираните обеми и ефектите вече са видими – обменът на води между басейните се увеличи с повече от 4 пъти, което позволява успешно контролиране на циркулацията и водните нива. Подобриха се и условията във водите, най-вече кислородното съдържание и концентрацията на Хлорофил А – белег за намаляваща еутрофикация.

За изпълнението на тази дейност още в предишният проект „Солта на живота“ тествахме нова технология за възстановяване – т.нар. минидиги. Тази технология беше заимствана от солниците в Сечовле (Словения). Тя се основава на заменянето, там където е технологично възможно на съществуващите дървени валове с минидиги – те са междинна структура между големите диги и валовете с ширина 3,2 м, изграждат се бързо и евтино с помощта на минибагер и се поддържат лесно. Това позволява елиминиране на използването на дървен материал, тежкия ръчен труд и нуждата от много работници за възстановяване, заменяйки ги само от един човек – операторът на минибагера.

В рамките на тази дейност през 2021 г. бе ремонтиран главният морски шлюз на Северно езеро, който захранва тази част на лагуната със свежи морски води. Това подобри възможността за контролиране на водния режим и доведе до по-голяма устойчивост на водните нива, солеността и намаляване на ресидементацията на утайките и свързаната с това мътност на водите. Ефектът е видим – през 2022 г. в Атанасовско езеро естествената колония на морската рупия се възстанови. Този вид силно се повлиява от непостоянните водни нива и високата мътност и не беше наблюдаван в езерото след 2019 г.


Възстановени минидиги в Северно езеро


Изграждане на минидиги с минибагер


Почистени вътрешни солени канали


Възстановената естествена колония на Ruppia maritima през 2022 г. след ремонта на главния шлюз на Северно езеро


Възстановеният през 2021 г. главен шлюз

 

3. Създаване на благоприятни условия за гнездене на голям воден бик (Botaurus stellaris)

Големият воден бик е рядък вид чапла, който обитава обширни тръстикови масиви с мозаечно разположени в тях езерца, в които да ловува и да прави гнездата си. Подобни местообитания липсват в Атанасовско езеро и досега сведенията за гнезденето на тази птица тук са несигурни. В рамките на дейността на площ от 16 ха ще бъдат създадени разнообразие от сладководни хабитати в обширен тръстиков масив в северозападната част на Атанасовско езеро. Те ще бъдат свързани хидравлично по между си и така ще бъде възможно те да бъдат захранвани със свежи води целогодишно от близката р. Банска. Ще бъдат засадени и 0,1 ха водолюбиви дървета, които да осигурят места за почивка и нощуване, включително и на други птици, които ще се възползват от тази дейност – малък и голям корморан, сива, ръждива и нощна чапла, малък воден бик, блестящ ибис и др.

Изпълнението на дейността стартира през август 2022 и досега са създадени повече от седем свързани помежду си малки езерца в тръстиковия масив с обща площ от повече от 1 ха.

Изкопаната в рамките на дейността земна маса се използва за изграждане на основите на големите диги в Атанасовско езеро. Освен това се осигурява допълнителен ретензионен обем за високите води на р. Банска, което ще намали риска от наводнение на езерото и компрометиране на усилията ни за неговото опазване.


Тръстиковият масив преди възстановяването


Началото на възстановителните работи

BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000