Иво Данчев

Обща информация

Заглавие на проекта: Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания/ LIFE17 NAT/BG/000558

Кратко заглавие: „Лагуната на живота“ / The Lagoon of Life

Цели на проекта:

  1. Да осигурим пълно възстановяване на екологичните процеси, поддържащи уникалното биоразнообразие на Атанасовско езеро
  2. Да създадем самоустойчив финансов механизъм, който да позволи дългосрочно опазване на лагуната Атанасовско езеро
  3. Да популяризираме ползите от Натура 2000 зона Атанасовско езеро

Продължителност: 6 години (до 30.09.2024)

Целеви район: Натура 2000 зона Атанасовско езеро

Партньори:

Българска фондация Биоразнообразие (координиращ бенефициент)

Българско дружество за защита на птиците / BirdLife България (асоцииран бенефициент)
Черноморски солници АД (асоцииран бенефициент)
„Заедно 2011“ (асоцииран бенефициент)

Дейности (в раздел Нашата работа)

Финансиране: Общият бюджет на проекта е 2,525,618 , 75% от които се съфинансират от програмата LIFE на Европейската съюз и 25% от партньорите по проекта. Бюджетът е разпределен между партньорите както следва: Черноморски солници АД – 1 718 418 евро (68 %); БФБ – 606 665 евро (24 %), БДЗП – 107 202 евро (4%) и Заедно 2011 – 93270 евро (4 %).

Сайт на проекта: www.lagoon.biodiversity.bg

Facebook на проекта: Лагуната на живота

Instagram lagoon_of_life

*************************************************************************************

“Лагуната на живота“ е нова възможност да се опази симбиозата човек-природа в Атанасовско езеро. Проектът е един от най-сложните и комплексни опити за възстановяване на местообитания и управление на крайбрежна влажна зона в Европа. Финансирането осигурено от Програма LIFE на Европейската комисия е поредното доказателство за високата консервационна стойност на езерото и за европейската му значимост, както и висока оценка за извършената досега работа за опазване на лагуната.


 

В хода на 6-годишния проект ще се популяризират екосистемните услуги от езерото и ползите от Натура 2000 зоната както за хората, така и за самата територия. Ще се търсят нови продукти като шоколада със сол, сапун с луга или натуралната сол от Атанасовско езеро „Цвете на солта“, които ще популяризират ценността на Натура 2000 зоната като място за солодобив, но и за опазено биоразнообразие, рекреация и вдъхновение за хората. Ще се търси устойчив финансов механизъм, който да позволи дългосрочното опазване на тази природна територия чрез създаване на специален фонд и добавена стойност на новите продукти /услуги.

Ще се работи на ново ниво – екосистемно, за да се повлияе на всички процеси и взаимовръзки, на различните съобщества, видове и комплекса от природни местообитания, на целостта на Атанасовско езеро, защото когато една екосистема е здрава, тя може да се саморегулира или „да се лекува сама от болестите си“.

За първи път ще се възстановят цялостно 3 големи диги, съществували преди повече от 40 години, за да се подобри циркулацията на водата в лагуната, да премахнем колебанията на солеността и водното ниво като се използва традиционна технология, чрез която в началото на миналия век са строени тези диги. Така ще се създаде и 50 дка нова гнездова територия в най-предпочитаните от птиците места в езерото.

Акцент в проекта ще бъде създаването на благоприятни условия за редкия европейски вид птица – голям воден бик чрез възстановяване на съществуващ в миналото ретензионен водоем, който сега е запълнен с наноси и представлява риск от наводнение за езерото. Там ще бъде създадена мозайка от микрохабитати за целия жизнен цикъл на големия воден бик, ще се възстанови водния режим и ще се подобрят условията във водите.

Ще се възстанови считаното за изчезнало в миналото растение морска рупия, за да се тества чрез него подобряване качеството на водата в Атанасовско езеро. За намаляване на негативните процеси в екосистемата е предвидено възстановяване на 14 км вътрешни канали и 17 км минидиги, както и ремонт на морския шлюз Север. Така ще бъде поддържана жизненоважната връзка с морето и ще бъде възобновена естествената циркулация на водите в езерото, за да се създадат условия за миграция на водните организми.


 

Проектът ще има важна социално-икономическа стойност чрез създаването на зелени работни места и развитието на продукти с добавена стойност, които ще бъдат по-скъпи и търсени и ще ползват природните ресурси на Атанасовско езеро, както и нови услуги от езерото. Ще се търси решение на проблема с ниската цена на солта и рискът от изоставянето на традиционното производство на сол.

Успешното партньорство между неправителствени организации и бизнес - БФБ, БДЗП и Черноморски солници АД, е надградено с участието на нов партньор – местната организация „Заедно 2011“. Проектът „ Лагуната на живота“ е един от трите български проекта, одобрени за финансиране през 2018 година (два в област „Природа“ и един в „Информация“).

BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000