Търсене

Иво Данчев

Новини

РЕМОНТИРАТ ТРИ ГОЛЕМИ ДИГИ В АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

17.08.2022
преди

В рамките на LIFE проектa Лагуната на живота се осъществяват пет основни консервационни дейности, които водят до възстановяване, поддържане и подобряване състоянието на Атанасовско езеро. Зад тях стоят планиране и проектиране, а за изпълнението им е необходима добра координация и комуникация между всички участващи – компетентни органи, еколози, технолози, изпълнители. А предизвикателствата са много – неблагоприятните атмосферни условия, ограниченията на защитените територии и Натура 2000 зоната, различните видове машини и техника, които се използват в една трудна за работа среда.

Възстановяването и поддържането на оптимален воден режим в Атанасовско езеро  е основният фактор, който влияе на условията в крайбрежната лагуна и е важно той да функционира така, че от една страна да поддържа екосистемата в добро здраве, а от друга – да осигурява условия за солодобива.

В момента се извършва възстановяване на три големи земни диги в Северното езеро с обща дължина от 6 км, които са скелета на езерото, който поддържа цялата му структура. Тези диги са отдавна разрушени и така се оформя една огромна водна площ в цялото Северно езеро, където водата не може да циркулира успешно. Надеждите на природозащитниците са, че с възстановяването им ще бъдат подобрени екологичните условия във водите и ще се залеят периферните части на лагуната, за да се осигурят добри условия и за другите крайбрежни местообитания – Средиземноморски солени ливади и Саликорния и други едногодишни видове. Ще бъдат повлияни 200 ха от приоритетното местообитание Крайбрежни лагуни, а екологичният ефект ще се разпространи на почти 700 ха в Северното езеро. Освен това ще бъдат осигурени нови 7 ха благоприятна за гнездене на приоритетните видове птици (саблеклюн, кокилобегач, морски дъждосвирец, белочела рибарка и др.) територия в най-важната за тях част от Поддържан резерват „Атанасовско езеро“.

В момента се работи върху две от трите големи диги и вече са възстановени до 1 м височина повече от 1500 м от тях. При благоприятни метеорологични условия очакваме до края на годината да бъдат изпълнени 4000 м.

Поддържаният резерват е категория защитена територия, която изисква специални грижи и активности, за да се поддържа екосистемата в добро състояние, за разлика от строгите резервати, в които никакви човешки дейности (освен образователни и посетителски) не са разрешени. Атанасовско езеро е обявено за резерват през 1980 г., и прекатегоризирано като поддържан резерват през 1999 г. Всички дейности, които се извършват в него са предварително съгласувани с РИОСВ Бургас или МОСВ – стопаните на резервата. Цялото езеро е държавна собственост, с изключение на прилежащите територии които са частна, общинска или държавна  собственост.

LIFE проекта „Лагуната на живота“ се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие, Черноморски солници АД, БДЗП и „Заедно 2011“.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000