Иво Данчев

Новини

Ремонт на „сърдечната клапа“ на Атанасовско езеро - шлюзът в северната част

25.03.2021
сърдечната клапа на Атанасовско езеро

Главният шлюз, който захранва Атанасовско езеро със свежи морски води в северната му част бе ремонтиран в началото на 2021 г. след повече от 40 години експлоатация. Дългото време и тежките условия на работа са оставили своя отпечатък върху шлюзовата врата и носещата конструкция – те бяха силно повредени, корозирали и представляваха сериозна опасност за сигурността на езерото.

Това съоръжение е от изключителна важност и за поддържане на екологичните процеси в крайбрежната лагуна. То има функции на „сърдечна клапа“ в „кръвоносната система“ на Атанасовско езеро. Освен че захранва езерото със свежи морски води, необходими за поддържане на екологичните му функции и солодобива, то играе роля и в поддържането на водното ниво. От една страна като регулира количеството на постъпващите в езерото солени води, а то друга - възпрепятства навлизането на сладки води от дъждовете и река Азмак дере. Така вътре в крайбрежната лагуна се поддържа характерният солеви градиент в отделните басейни и се защитава езерото от въздействието на сладките води, които при екстремно навлизане могат да доведат до разрушаване на инфраструктурата - диги, валове и вътрешни канали.

Ремонтът на шлюза е извършен в рамките на дейността „Намаляване на ефектите на фрагментация в местообитание 1150*“ в проект „Лагуната на живота“. Заедно с другите дейности по проекта се цели постигането и дълготрайното поддържане на благоприятно природозащитно състояние на местообитание Крайбрежни лагуни. Това е основния хабитат в Атанасовско езеро и от състоянието му зависят както състоянието на другите крайбрежни местообитания, така и удивителното многообразие на живия свят и не на последно място и самия солодобив.

С възстановяването на водния режим се постига необходимата циркулация на водите в езерото, поддържане на солевия градиент и подобряване на качеството на водите. Основна роля в тези процеси изпълняват елементите на солодобивната инфраструктура – кръвоносната система на Атанасовско езеро. „Аортата“ - обиколният защитен канал бе цялостно почистен през 2013-2018 г. от наноси и растителност. Повече от 5000 м от „вените“ и „артериите“ – вътрешните солени канали са почистени през 2019-2020 г. и се възстановяват техните стени – дигите и валовете. С възстановяване функциите на „сърдечните клапи“ – шлюзовете и продължаващата работа по LIFE проект „Лагуната на живота“  към 2024 г. очакваме кръвоносната система на Лагуната да  бъде осигурена за години напред. Така че крехката екосистема на Атанасовско езеро да работи в синхрон и да осигурява най-добро качество на средата в подкрепа на неповторимото биоразнообразие и човека.

Проект „Лагуната на живота“ се изпълнява от БФБ, Черноморски солници АД, БДЗП и Заедно 2011 и се съфинансира от Програма LIFE на ЕК. Всичко интересно в Атанасовско езеро може да научите на https://lagoon.biodiversity.bg

За допълнителна информация: Спас Узунов - Консервационен експерт БФБ, 0896798835BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000