Иво Данчев

Новини

Семинарът "Настоящето и бъдещето на солниците" представи френския опит в управлението им

21.03.2023
семинар

Екип на проект "Лагуната на живота" участва в международен семинар на тема "Настоящето и бъдещето на солниците", организиран в рамките на проект LIFE Sallina (Sustainable Actions on Loire Lagoons for Improvementan Assessment) от 7 до 9 март 2023 г. в конгресния център на град Ла Бол на Атлантическото крайбрежие. Проектът се управлява от регионалната структура, CAP Atlantique, която обхващаща 15 общини в областта.

Поканените в семинара споделиха знания и опит в управление на крайбрежните лагуни, активни или изоставени солници, в района на устието на река Лоара, по Средиземноморието във Франция и Кадиз, Испания, както и по Черноморското крайбрежие (лагуните Атанасовско и Поморийско езеро), в мониторинг и управление на местообитания на водолюбивите птици в солените блата, историята и настоящите предизвикателства при производството на сол.

По време на семинара "Лагуната на живота" беше представен с две презентации (Управление на крайбрежните местообитания в Атанасовско езеро и Въвличането на обществото в управлението на Атанасовско и Поморийско езеро) и с постер (Landscape design approach in favor of convivial spatial organization for costal wetlands. Case study scenario for Atanasovsko lake Natura 2000 area). Колегите от "Зелени Балкани" представиха работата в Поморийско езеро и съще се включиха с постер. 

Посетихме солените блата Marais de Guérande и Mès, където бяха представени изпълнените консервационни дейности, заложени в проект LIFE Sallina.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000