Иво Данчев

Новини

Среща за обсъждане на матрицата за интегриран мониторинг на лагуната

27.02.2020
среща
Днес, 27.02.2020 г. в заседателната зала на РИОСВ Бургас се проведе среща за обсъждане на Матрицата за интегриран мониторинг на природно местообитание 1150* крайбрежни лагуни в активни солници в Черноморски биогеографски регион. 

Срещата бе инициирана от екипа на LIFE проекта "Лагуната на живота" и бе с участието на специалистите от отдел "Биоразнообразие и защитени територии и зони" към РИОСВ, както и Регионална лаборатория по околна среда към ИАОС. Срещата бе открита от директора на РИОСВ Бургас - инж. Тонка Атанасова, която приветства подобен формат на обмяна на информация и споделяне на важни природозащитни теми. 

Консервационният експерт на проекта Спас Узунов представи Матрицата и целият процес по изготвянето й. Тя има за цел да предложи алгоритъм за мониторинг и оценка на природозащитното състояние на местообитание Крайбрежни лагуни 1150* в модифицирани лагуни, по-специално активни солници за производство на морска сол чрез слънчево изпарение в ЧМБР.

Матрицата има за задача да предложи:
  • подходящи параметри за оценка на природозащитното състояние за местообитание 1150* в условията на активен солодобив на базата на параметрите в ДХ и РДВ;
  • референтните стойности на всички параметри за оценка на местообитание 1150* в СЗЗ BG0000270 Атанасовско езеро;
  • методи за измерване или изчисление на стойностите на всички параметри за оценка на местообитание 1150* в СЗЗ Атанасовско езеро;
  • представителни пунктове и периоди за мониторинг на местообитание 1150* в СЗЗ Атанасовско езеро.

В хода на дискусията бяха уточнени детайли по методиката и бяха обсъдени параметрите за оценка на състоянието на 1150*, включително анализ на въздействието на заплахите върху него и/или проявление на нови такива.

Този процес за въвличане на институциите и комуникиране на резултатите от проектните дейности е особено полезен за съвместната ни работа за опазване на Натура 2000 зоната Атанасовско езеро и като цяло за опазване на природата.


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000