Иво Данчев

Новини

Студенти по Екология на практика в Атанасовско езеро

25.09.2020
практика

През седмицата на посещение в Атанасовско езеро бяха студенти от специалност Екология на Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Визитата им беше свързана с практическа работа по мониторинг и управление на влажни зони като част от обучителна програма, която БФБ и Университета внедряват в магистърските специалности в рамките на проект „Лагуната на живота“.

Студентите имаха възможност да се запознаят с целите за мониторинг и мониторигновите дейности, изпълнявани от БФБ и БДЗП в Атанасовско езеро – хидрологичен и физико-химичен, мониторинг на местообитанията и птиците. Демонстрирани бяха пробовземане и измерване на показателите на водите в Атанасовско езеро чрез полеви уред за анализи, пробовземане на проби за лабораторен анализ и методики за мониторинг на растителни съобщества. Бяха наблюдавани и извършващите се в момента в Лагуната консервационни дейности – възстановяване на минидиги и почистване на солени канали. Дискутиран беше процесът на планиране, прилагане и оценка на ефекта на консервационните дейности върху видовете и местообитанията, както и спецификите на функционирането на екосистемата на Атанасовско езеро в условията на солодобив. Студентите имаха възможност да наблюдават и самия процес по събиране на солта, който в момента е в разгара си.

В рамките на дейност „Повишаване на капацитета за интегрирано управление на влажни зони“, екипът на проекта създава практическо ръководство за управление на влажни зони – сборник от 5 лекционни теми, включващ всички аспекти на фунциониренето и опазването на валжните зони и практическо ръководство за полева работа. Помагалото ще може да бъде използвано в обучителните програми на висшите училища, както и от специалисти и експерти, работещи в сферата на екологията и управлението и контрола на влажните зони.

Снимки:

Стела НайденоваBBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000