Търсене

Иво Данчев

Новини

After-LIFE планът на проект "Солта на живота" посочен за образец от ЕК

Март 17, 2020
koriza

 

В своя публикация Европейската комисия даде за образец като добре разработен After LIFE план този на проект Солта на живота и LIFE NATURA 2000 value Crete. Проект "Солта на живота“, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и „Черноморски солници“ АД приключи през август 2018 г.  и неведнъж е посочван като пример за отлично свършена работа. Проектът стигна и до финалната селекция на европейските „Оскари“ в областта на природозащитата - наградите Натура 2000.

LIFE проектите трябва да изготвят консервационен план, наречен „After LIFE план“, който определя как дейностите ще продължат и ще се развиват в годините, които следват края на проекта, и как по-дългосрочното управление на места / местообитания / видове ще бъдат гарантирани. Планът трябва да даде подробности не само относно действията, които ще бъдат извършени, но и кога, от кого и с какви източници на финансиране.

Екипът на БФБ подходи особено сериозно към процеса на разработване на After-Life Conservation Plan. Бяха организирани индивидуални срещи с някои от партньорите, но може би най-важна бе общата среща с най-активните заинтересовани страни на която се дискутираха идеи, препоръки и предложения за продължение на настоящите консервационни дейности за управление на Атанасовско езеро.

Eкипът на проекта започна разработване на Плана година преди приключването на проекта, за да предложи конкретни консервационни мерки/дейности за 5 години след края на проекта (периода 2018 – 2023 г.) С изготвянето на този план се цели поддържане на ефекта от консервационни дейности и постигане на заложените дългосрочни природозащитни цели за Натура 2000 зона „Атанасовско езеро“.

Най-голяма заслуга за този успех има Консервационния експерт Спас Узунов, ГИС експерта Таня Шнел, която помогна и с фасилитирането на процеса, както и ръководителя на проекта, партньорите от Черноморски солници и БДЗП, колегите от РИОСВ Бургас, Община Бургас, Басейнова дирекция, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и други.

Сега в рамките на новия ни проект „Лагуната на живота“ имаме възможност да реализираме част от предвидените в Плана консервационни дейности, както и да оптимизираме мониторинга на различни компоненти на околната среда и на цялата територия.

After Life plan bg 14.75 MB (pdf) Свали


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000