Търсене

LIFE Platform meeting

default

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРЕЩАТА

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАЙБРЕЖНИТЕ ВЛАЖНИ ЗОНИ

Тази LIFE среща ще разгледа интегрираните и иновативни подходи към опазването на крайбрежните влажни зони, птиците и местообитанията. Споделянето на успешни модели и стратегии за управление ще позволи репликация в различни места и държави. Ще бъде представен и обсъден опитът, свързан с основната цел на стратегията за биологично разнообразие до 2030 г. за възстановяване на деградирали екосистеми, по-специално тези с най-голям потенциал за улавяне и съхранение на въглерод, предотвратяване и намаляване на въздействието на природните бедствия.

Крайбрежните влажни зони играят важна роля в регионалната икономика, но нарастващият човешки натиск може да ограничи икономическите и екологичните услуги, предоставяни от тези екосистеми. Ето защо управлението на човешката намеса по начин, който им позволява да опазят съществуването си, но също така може да доведе до изчезването им от крайбрежния пейзаж.

Поканени за участие в срещата са LIFE проекти, които имат отношение към следните въпроси:

• По-добро разбиране на ролята на мониторинга и действията по отношение на информацията за наблюдение;

• Разработване на техники за адаптиране към изменението на климата и разширяване на извлечените поуки, които намаляват риска, свързан с изменението на климата: управление на водосбора и интегрирано управление на риска от наводнения); променливост на валежите и рискове от засушаване;

• Демонстрация на екологичните ползи и социално-икономическата стойност на крайбрежните влажни зони;

• Добри практики в политиката и секторната координация, включително финансиране на управлението на крайбрежните влажни зони;

• Засилване на междусекторното сътрудничество чрез изпълнение на демонстрационни проекти, свързани с интегрирано управление на водите;

• Насърчаване на бизнес начинания в полза на биоразнообразието за подобряване на екосистемата на лагуните и устойчив поминък.

Целта на срещата е да събере най-добрите европейски практики от крайбрежните зони за тяхното устойчиво управление и да бъде ключово събитие на Черно море в рамките на кампанията #LIFEis30.

ДАТА, МЯСТО И РЕГИСТРАЦИЯ

LIFE platform срещата ще се проведе на 12-13 октомври в Бургас, България.

Може да се регистрирате тук: https://forms.gle/EYGWNkEQ8nBpTsaQ9

Програмата ще включва пленарна сесия (един и половина работен ден) и посещение на място (половин ден). Срещата ще бъде хибридно събитие – „на живо“ в Бургас и с „виртуален“ онлайн компонент. Освен това ще предостави възможности за работа в мрежа и споделяне на опит. Ще бъде разработена специална публикация с резюмета от презентациите на участниците. Всички резултати от срещата ще бъдат достъпни онлайн.

Домакин на събитието е проект Лагуната на живота LIFE17 NAT/BG/000558, който е фокусиран върху поддържането на симбиозата човек-езеро в полза на видовете и местообитанията от значение за опазване в ЕС. Предприема действия за възстановяване на екологичните процеси, създаване на самоподдържащ се и финансово жизнеспособен механизъм, който да позволи дългосрочно управление на опазването на лагуната и насърчаване на ползите, генерирани от Натура 2000 зона Атанасовско езеро.

BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000