default

Резултати от срещата

LIFE срещата очерта нови подходи към опазването на крайбрежните влажни зони

На 12 и 13 октомври 2022 г. проект Лагуната на живота беше домакин на хибридна LIFE среща за иновативни подходи в управлението на крайбрежните влажни зони в Международния конгресен център в Бургас, България. Срещата беше посветена на 30-ата годишнина на програмата LIFE.

Десет LIFE проекта и пет други европейски проекта от Италия, Испания, Гърция, Черна гора и България представиха междусекторно сътрудничество и участие на заинтересовани страни, техники за интегрирано управление и възстановяване и базирани на природата решения като сравнително нов инструмент на социално-икономическия аспект на крайбрежните влажни зони. Фокусът беше върху използването на влажните зони като индикатор за изменението на климата и възстановяването на морска трева като инструмент за защита на крайбрежните местообитания в Италия, Испания и Гърция. Потенциалът за съхранение на въглерод на крайбрежните влажни зони и методите за неговото изчисляване бяха представени като важен елемент от все по-популярната въглеродна икономика.

В постерната сесия седем постера от Франция, България и САЩ представиха казуси от два Life проекта в солници в Нормандия и Атанасовско езеро като: хората от блатата,конкуренцията между фламингото и местни водолюбиви птици, трансплантация на морска трева и пространствена организация за крайбрежните влажни зони.

При теренното си посещение участниците видяха „последните мохикани”, които събират ръчно сол в Атанасовското езеро, възстановяването на трите земни диги, което ще подобри циркулацията на водата и ще предостави нови възможности за гнездене на птици, почистване на вътрешните канали като инструмент за намаляване на ефектите от фрагментацията и еутрофикацията. Всички тези дейности се изпълняват в рамките на проект Lagoon of Life (LIFE17 NAT/BG/000558) от различни партньори - неправителствените организации – Българска фондация Биоразнообразие и Българско дружество за защита на птиците/BirdLife България, както и бизнес компанията Черноморски солници АД.

Оттук може да изтеглите Книжката с Абстракти на всички лектори, както и линкове към техните видео презентации по време на срещата
LPM Book of Abstracts 14.79 MB (pdf) Свали

Програма на срещата

Подробната програма на срещата може да изтеглите оттук. 
Програма 834.92 KB (pdf) Свали

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРЕЩАТА

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАЙБРЕЖНИТЕ ВЛАЖНИ ЗОНИ

Тази LIFE среща ще разгледа интегрираните и иновативни подходи към опазването на крайбрежните влажни зони, птиците и местообитанията. Споделянето на успешни модели и стратегии за управление ще позволи репликация в различни места и държави. Ще бъде представен и обсъден опитът, свързан с основната цел на стратегията за биологично разнообразие до 2030 г. за възстановяване на деградирали екосистеми, по-специално тези с най-голям потенциал за улавяне и съхранение на въглерод, предотвратяване и намаляване на въздействието на природните бедствия.

Крайбрежните влажни зони играят важна роля в регионалната икономика, но нарастващият човешки натиск може да ограничи икономическите и екологичните услуги, предоставяни от тези екосистеми. Ето защо управлението на човешката намеса по начин, който им позволява да опазят съществуването си, но също така може да доведе до изчезването им от крайбрежния пейзаж.

Поканени за участие в срещата са LIFE проекти, които имат отношение към следните въпроси:

• По-добро разбиране на ролята на мониторинга и действията по отношение на информацията за наблюдение;

• Разработване на техники за адаптиране към изменението на климата и разширяване на извлечените поуки, които намаляват риска, свързан с изменението на климата: управление на водосбора и интегрирано управление на риска от наводнения); променливост на валежите и рискове от засушаване;

• Демонстрация на екологичните ползи и социално-икономическата стойност на крайбрежните влажни зони;

• Добри практики в политиката и секторната координация, включително финансиране на управлението на крайбрежните влажни зони;

• Засилване на междусекторното сътрудничество чрез изпълнение на демонстрационни проекти, свързани с интегрирано управление на водите;

• Насърчаване на бизнес начинания в полза на биоразнообразието за подобряване на екосистемата на лагуните и устойчив поминък.

Целта на срещата е да събере най-добрите европейски практики от крайбрежните зони за тяхното устойчиво управление и да бъде ключово събитие на Черно море в рамките на кампанията #LIFEis30.

ДАТА, МЯСТО И РЕГИСТРАЦИЯ

LIFE platform срещата ще се проведе на 12-13 октомври в Международния конгресен център Бургас, България (зала Форос).

Може да се регистрирате тук: https://forms.gle/EYGWNkEQ8nBpTsaQ9

Програмата ще включва пленарна сесия (един и половина работен ден) и посещение на място (половин ден). Срещата ще бъде хибридно събитие – „на живо“ в Бургас и с „виртуален“ онлайн компонент. Освен това ще предостави възможности за работа в мрежа и споделяне на опит. Ще бъде разработена специална публикация с резюмета от презентациите на участниците. Всички резултати от срещата ще бъдат достъпни онлайн.

Домакин на събитието е проект Лагуната на живота LIFE17 NAT/BG/000558, който е фокусиран върху поддържането на симбиозата човек-езеро в полза на видовете и местообитанията от значение за опазване в ЕС. Предприема действия за възстановяване на екологичните процеси, създаване на самоподдържащ се и финансово жизнеспособен механизъм, който да позволи дългосрочно управление на опазването на лагуната и насърчаване на ползите, генерирани от Натура 2000 зона Атанасовско езеро.

BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000